نکاتی که باید در ارسال پیامک رعایت شود:

استفاده از متون مختلف

برای اینکه مشتریان از متن های تبلیغاتی شما خسته نشوند وهمیشه پیام های تکراری دریافت نکنند سعی نمائید متن های مختلفی را برای افراد ارسال نمائید درهر نوبت متن های مختلفی را امتحان نمایید تا از نتایج انواع مختلف پیامک ها مطلع شوید.وهیچگاه نگذارید افراد از برند شما خسته شوند.

 

فاصله زمانی تبلیغات پیامکی

سعی نمایید در ارسال های خود فاصله زمانی را رعابت نمایید زیرا در صورتی که مشتریان خود را تحت فشار و تبلیغات مکرر قرار دهید افراد از تبلیغات شما خسته شده و بازدهی تبلیغات خود را پایین خواهید آورد. همچین در نظر داشته باشید که توان خرید افراد با دوره های ارسال چه رابطه ای دارند.

 

زمان ارسال تبلیغات پیامکی

با توجه به تجارت خود مشخص نمایید که چه زمانی بیشترین بازدهی را خواهد داشت وهمچنین در چه ساعاتی مخاطبین شما زمان خواندن تبلبغات شما را دارند شاید در ساعات کاری افراد نتوانند به تبلیغات شما توجه نمایند.

 

تعداد پیامک ارسالی

بهتر است که برای اولین تبلیغ حداقل ده هزار نفر را مخاطب تبلیغات خود قرار دهید تا مشخص نمائید که در هر نوبت چه میزان بازدهی دارید و در این صورت می توانید مشخص کنید که در ر نوبت بایستی به چه میزان تبلیغات انجام دهید و توان پاسخ گویی به آنها را داشته باشید.

انبوه