کاربرد سامانه پیامک ویژه هتل ها

شما می توانید برای هتل خود اقدامات فراوانی را انجام دهید که در زیر به آن نمونه اقدامات اشاره کوتاهی می نمائیم:

 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺷﻴﻔﺖ ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎ
 • ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎرها و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي بزرگ
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮرﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ اﻋﻴﺎد و …
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎي ﻧﻮروزي ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﺎﺑﻖ
 • ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي رزرو اﺗﺎق ﻫﺎ

hotel2

 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻮي روزاﻧﻪ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ
 • ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي رزرو ﻏﺬا
 • ارﺳﺎل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﻴﺎم ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ازدواج
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺘﻞ
 • ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺘﻞ و ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ