نمونه متون پیامکی ویژه ولادت امام علی (ع)

 

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت/جز نور تو در عرصه افاق نیافت/هنگام نهادن قدم بر سر خاک/دیوار حرم به احترام تو شکافت میلادامام علی(ع) مبارک

dots

از دین نبی شکفته جان و دل من/با مهر علی سرشته آب و گل من/گر مهر علی به جان نمی ورزیدم/در دست چه بوداز جهان حاصل من

dots

آن شیر دلاور که زبهر طمع نفس /در خوان جهان پنجه نیالود،علی بود/شاهی که وصی بود و ولی بود،علی بود/سلطان سخا و کرم و جود علی بود میلاد امام علی(ع) مبارک باد

dots

تا حب علی و ال او یافته ایم/کام دل خویش مو به مو یافته ایم/وز دوستی علی و اولاد علی است/ در هر دو جهان ابرو یافته ایم میلاد امام علی(ع) مبارک باد.

dots

دل هرچه نظر به وسعت عالم تافت/جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت/هنگام نهادن قدم بر سر خاک/دیوار حرم به احترام تو شکافت میلاد امام علی(ع) مبارک باد

 

پیامک ویژه ولادت امام علی