كاربردهاي خاص سامانه پيامك ويژه دانشگاه ها

 

 • اطلاع رساني جهت ساعات برگزاري امتحانات و آزمو نها
 • اطلاع رساني جهت تاريخ انتخاب واحد مربوط به رشته هاي مختلف
 • امكان ارتباط سيستم هاي مختلف آموزش و ثبت نمرات
 • امكان اختصاص خط مجزا به معاون تهاي مختلف دانشگاه
 • دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان و پرسنل به صورت اختصاصي
 • اطلاع رساني جهت تاريخ حذف و اضافه
 • اطلاع رساني جهت تغيير تاريخ تشكيل كلا سها
 • اطلاع رساني جهت سمينار ، دفاعيه و نمايشگاه ها
 • اطلاع رساني جهت ثبت نام دانشجويان
 • امكان تهيه گزارشات تحت وب
 • امكان سفارش غذا توسط پيامك براي سلف سرويس دانشگاهuniversity_icon2