نمونه متون پیامکی ویژه شب قدر

ز مردم دل بکن یاد خدا کن/خدا را وقت تنهایی صدا کن/در آن حالت که اشکت می چکد گرم/غنیمت دان ما را هم دعا کن

dots

الهی آنچه در این شبها به خوبانت عطا می کنی به ما هم عطا کن

dots

مبادا لیلة القدرت سرآید/گنه بر ناله ام افزون تر آید/مبدا ماه تو پایان پذیرد/ولی این بنده ات سامان نگیرد

dots

گویند که کریم است وگنه می بخشد/گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟

dots

شب قدر است و من قدری ندارم/چه سازم توشه قبری ندارم

شب قدر