ارسال تکی و گروهی پیام کوتاه

1463395520_Forward

ارسال تکی به شما این امکان را می دهد تا بتوانید برای یک فرد خاص پیامک خود را ارسال نمائید.

ارسال گروهی نیز بدین معنی می باشد که می توانید برای گروه مشتریان خود پیامک های خود را ارسال نمائید.(می توانید دفترچه تلفن ویژه مشتریان خود درست کنید و در هر بار ارسال به تمامی اعضای آن دفترچه تلفن پیام های خود را ارسال نمائید.)

پس از انتخاب گیرندگان می توانید زمان ارسال پیامک را نیز مشخص نمائید. در همان زمان پس از مشخص کردن گیرندگان می توانید زمان ارسال پیامک را نیز مشخص کنید.

ارسال تکی و گروهی