گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی

سیستم قابلیت دریافت پیامک های مشتریان شما را دارا می باشد.(در صورتی که خط اختصاصی داشته باشید)

و همچنین سیستم قابلیت نمایش گزارش پیامک های ارسال شده و وضعیت تحویل را دارا می باشد و در صورتی که پیامکی ارسال شده باشد ولی بدست فرد نرسیده باشد و یا پیامک تبلیغاتی فرد قطع باشد هزینه ان پیامک عودت داده می شود.

قابلیت مشاهده (متن،زمان ارسال، شماره فرستنده و یا گیرنده) پیامک های ارسال شده و دریافت شده

گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی