پاسخگوی خودکار پاسخ دهی اتوماتیک به پیامک مشتریان

با استفاده از این قسمت مخاطبان شما می تواند با ارسال کلمه ای خاص، از اطلاعاتی بهره مند گردند.

و یا اینکه با ارسال یک عبارت خاص  پیامک ویژه ای را دریافت خاهند نمود.

پاسخ گوی خودکار