ارسال هوشمند (کلمات کلیدی)

از این قسمت می توانید پیامک های خود را به نام مخاطبانتان ارسال نمائید و میزان بدهی و الاعات مربوط به ان فرد را وارد نمائید تا برای هر فرد پیامک مختص همان فرد ارسال شود.

کلمات کلیدی