ساخت دفترچه تلفن برای ساخت شماره مشتریان
هر کاربر می تواند بی نهایت دفترچه تلفن با تعداد نامحدود اعضای دفترچه درست نماید.(سیستم قابلیت ساختن هرتعداد دفترچه در خواستی شما را دارد.)1 2 3