پیامک های سررسید، اخطاریه و تبریکات

در این قسمت می توانید سامانه را تنظیم نمائید تا برای گروه مشتریانتان تاریخ تولد ، تاریخ ازدواج و یا سررسید اقساطشان پیامک شود.

اخطاریه و تبریکات