نوبت دهی پیامکی
با این قسمت می توانید برای آرایشگاه یا مطب خود استفاده نمائید و به تک تک مشتریانتان به صورت اتوماتیک نوبت دهی کنید.
با ارسال یک کلید واژه به شماره اختصاصی خود، سیستم امکان ارسال نوبت به افراد را دارا می باشد.

نوبت دهی پیامکی