خدمات وب سرویس

با استفاده از این وب سرویس میتوانید درخواست های ارسال انواع پیام (وب پوش، معمولی، پیام فوری) را به صورت خودکار برای سیستم ارسال کنید. جزئیات فنی در لینک های زیر موجود می باشند.

PHP Sample : php.example.v1.2.zip

ASP Sample : asp.example.v1.2.zip

Pdf Document : pdf.doc
در به روز رسانی جدید موارد به شرح زیر اضافه گردید :

1. دریافت شماره های ارسالی
2. دریافت اخبار سامانه
3. ارسال منطقه ای کشوری و ملزومات آن برای ارسال

api-web-service-1

URL:

طریقه استفاده به شرح زیر می باشد :

شماره خط اختصاصی = from
شماره موبایل کاربر = to
پیام متن = msg
نام کاربری = uname
کلمه عبور = Pass

http://37.130.202.188/class/sms/webservice/send_url.php?from=fromnumber&to=yourtdestnumber&msg=yourmsg&uname=youruname&pass=yourpass